OARG-regel volgen

Ontvangst

  • Bijdragen aan de strijd tegen het witwassen van geld in de zin van artikel 305bis van het Zwitserse wetboek van strafrecht (CP) en tegen de financiering van terrorisme in de zin van art. 260quinquies, al. 1, CP.
  • De functies uitvoeren die zijn overgedragen aan zelfregulerende organisaties (« SRO’s ») en waarin is voorzien in de federale wet van 10 oktober 1997 betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de financiële sector (witwaswet) , LBA).

Gevormd als een non-profit vereniging, is de missie van de OAR-G om:

  • Controleer de conformiteit van de activiteiten van haar leden en de juiste toepassing van de wet tegen het witwassen van geld.
  • Informeer onze leden over ontwikkelingen en nieuws in de strijd tegen het witwassen van geld.
  • Zorg voor voldoende training voor onze leden.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van AML-wetgeving.

Regels voor beroepsethiek

FINMA heeft in haar verordening 2009/1 getiteld « Regels – Kader voor vermogensbeheer », vanaf 2011 ingevoerd, een procedure van verplichte jaarlijkse controle op de naleving van de regels van de beroepsethiek en een sanctieprocedure in geval van schending van genoemde regels.

Raadpleeg ook de FINMA Circulaire 2008/10 « Zelfregulerende normen erkend als minimumnormen » die beschikbaar zijn op de FINMA-website, die de professionele ethische regels van de Zwitserse groep van onafhankelijke managementconsultants (GSCGI) bevat .

Bestrijding van witwassen van geld

1 Witwassen van geld en bestrijding van witwassen

Volgens het Zwitserse wetboek van strafrecht duidt witwassen op elke handeling « die de identificatie van de oorsprong, de ontdekking of de verbeurdverklaring van erfgoedwaarden zou belemmeren waarvan hij [de auteur van de handeling] wist of moest aannemen dat ‘ze kwamen van een misdaad’ (art. 305bis CP). Een dergelijke handeling vloeit voort uit de wil om de illegale of criminele oorsprong van erfgoedwaarden te verbergen of te verbergen, met als doel de indruk te wekken dat deze middelen legaal zijn verkregen. Verborgenheid wordt verzekerd door allerlei soorten beleggingstransacties op de reguliere financiële markt. Het aanvankelijk « vuile » geld wordt dus letterlijk « witgewassen » om het legale economische circuit te betreden.

De strijd tegen het witwassen van geld neemt een prominente plaats in in de bredere strijd tegen de drugshandel, de georganiseerde misdaad en de laatste jaren de financiering van terrorisme. De talloze gegevens die moeten worden verzameld en bewaard om het witwassen van geld te bestrijden en tegen te gaan, zijn nuttig gebleken bij het onderzoeken van terroristische activiteiten, zodat de oorspronkelijke regels voor de bestrijding van het witwassen van geld zijn aangepast. geld om ze in te zetten voor de bestrijding van terrorismefinanciering. Op internationaal niveau praten we al enige tijd over « AML / CFT-regels » (anti-witwassen van geld / bestrijding van de financiering van terrorisme).

Aangezien het witwassen van geld in het algemeen plaatsvindt in een ander land dan dat waar de eerste strafbare feiten zijn gepleegd, is het belangrijk om de strijd tegen het witwassen van geld op internationaal niveau te coördineren, om elke lacune in de wetten en strafrechtelijke vervolging te voorkomen dit domein. Een dergelijke coördinatie vereist de standaardisatie van nationale regelgeving. Daartoe zijn internationale normen aangenomen die als basis dienen voor nationale regelgeving.

nach oben

2 Internationale normen

Dit zijn in de loop van de tijd de 49 aanbevelingen van de Financial Action Task Force on Money Laundering FATF (FATF) die de basis vormen voor internationale inspanningen ter bestrijding van het witwassen van geld. en financiering van terrorisme. Ze bevatten 40 aanbevelingen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en 9 speciale aanbevelingen ter bestrijding van de financiering van terrorisme.

De FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) is een intergouvernementele organisatie die tot doel heeft strategieën te ontwikkelen en te bevorderen ter bestrijding van het witwassen van geld en, sinds het najaar van 2001, tegen financiering van terrorisme. Het brengt 32 landen samen, waaronder Zwitserland, en twee internationale organisaties (Europese Commissie en Gulf Cooperation Council). Onder de leden bevinden zich de belangrijkste financiële centra van Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Hoewel het FATF-secretariaat is gevestigd op het hoofdkantoor van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), maakt de FATF zelf geen deel uit van de OESO. Via de FATF en een dicht netwerk van regionale FATF-achtige organisaties – die voor hun leden dezelfde functies vervullen als de FATF ten opzichte van die van haarzelf – streven ongeveer 150 landen over de hele wereld ernaar de aanbevelingen van de Financial Action Task Force. De FATF en regionale organen van het FATF-type controleren de naleving van deze aanbevelingen door hun leden en ondernemen stappen om, indien nodig, de naleving te verzekeren.

De 49 aanbevelingen van de FATF bevatten de minimumvereisten waaraan een systeem moet voldoen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wil het internationaal erkend worden. Ze bevatten bepalingen op de volgende gebieden: noodzakelijke strafbare feiten en dwangmaatregelen zoals blokkering en confiscatie van activa; preventieve maatregelen, zoals due diligence en de verplichting om zakelijke relaties of verdachte transacties te communiceren, waaraan financiële intermediairs en andere beroepsgroepen moeten voldoen; regulering van en toezicht op financiële dienstverleners; de institutionele organisatie van het systeem; de belangrijkste aspecten van internationale samenwerking, zoals wederzijdse rechtshulp, administratieve bijstand en uitlevering, evenals de bekrachtiging en toepassing van de relevante internationale instrumenten.

nach oben

3 Zwitsers antiwitwassysteem

Door toe te treden tot de FATF heeft Zwitserland zich ertoe verbonden zijn 49 aanbevelingen op te volgen, zodat het Zwitserse systeem ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme deze internationale normen opneemt.

Het Zwitserse antiwitwasstelsel heeft tot doel de integriteit en reputatie van het Zwitserse financiële centrum te behouden en ervoor te zorgen dat dit zijn volledige economische rol blijft spelen (bescherming van de reputatie en werking van het economische systeem) , maar niet om consumenten te beschermen.

Het voorkomen van witwassen is gebaseerd op de federale wet ter bestrijding van het witwassen van geld in de financiële sector (witwaswet, AML) en de verschillende uitvoeringsbepalingen die daarbij horen. Deze wetteksten maken deel uit van het bestuursrecht en regelen het Zwitserse toezichtsysteem ter bestrijding van het witwassen van geld.

De strafrechtelijke vervolging van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is voornamelijk gebaseerd op de volgende bepalingen van het Zwitserse wetboek van strafrecht (CC):

kunst. 305bis CP: Witwassen van geld
kunst. 305ter CP: Gebrek aan waakzaamheid bij financiële transacties en communicatierecht
kunst. 260ter CP: criminele organisatie
kunst. 260quinquies CP: Financiering van terrorisme
kunst. 69 – art. 72: Confiscatie
kunst. 102 en art. 102a CP: strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven

Nationale en internationale wederzijdse rechtshulp in strafzaken en administratieve bijstand zijn andere cruciale instrumenten in de strijd tegen het witwassen van geld.

Laisser un commentaire