gscgiDe GSCGI bestaat sinds 10/11/93 met hoofdkantoor in Genève. De nieuwe groep vormt het platform voor de ontwikkeling en promotie van het beroep van vermogensbeheerder (onafhankelijke vermogensbeheerconsulent – CIG – IFA). Het doel van de GSCGI is het bevorderen van professionele contacten en het bewust maken en erkennen van het beroep van onafhankelijk managementadvies door de overheid door professionele derden en het publiek.

GSCGI-LEDEN

Le GSCGI est une association de droit privé. Toute personne exerçant le métier de conseil indépendant en gestion de fortune (sous la forme de personne morale, ou en nom) peut devenir membre et demander son affiliation en prenant l’engagement de respecter les règles déontologiques de la profession et la charte du GSCGI.

BUREAU DU COMITE

De GSCGI is een privaatrechtelijke vereniging. Iedereen die het beroep van onafhankelijk vermogensbeheeradvies uitoefent (in de vorm van een rechtspersoon of in naam), kan lid worden en zich aansluiten door zich ertoe te verbinden de ethische regels van het beroep en het GSCGI-handvest te respecteren.

COMMITTEE OFFICE

De strategische opties, het toezicht op en de goede werking van de organen van de GSCGI vallen onder de verantwoordelijkheid van het bureau van het comité. Dit maakt de voorschriften bekend, omschrijft de belangrijkste opties en vormt de organen van de GSCGI. Het definieert budgetten en financieringsbronnen. De commissie is de instantie die de GSCGI beheert overeenkomstig de statuten. Het komt periodiek bijeen (4x per jaar), bereidt de organisatie van vergaderingen voor, coördineert en benoemt de commissies, stelt doelstellingen en taken voor hen op. Het coördineert het werk van de commissies, beslist over de te ondernemen acties volgens de door hen ontvangen conclusies en geeft de nodige richtlijnen die daaruit voortvloeien.
h3>INSTANCE D’ADMISSION

Elle fixe les conditions nécessaires à l’admission d’un nouveau membre. Contrôle et supervise les dossiers d’adhésion. Elle décide de manière indépendante de l’acceptation ou du rejet d’une candidature selon les éléments du dossier soumis.

CHARTERE RAAD

Het zet de taken voort van het monitoren en toepassen van het CHARTER door de leden van de GSCGI. Het kan onafhankelijk beslissen over de gevallen van niet-naleving die aan hem zijn voorgelegd en kan nieuwe kandidaten of bestaande leden uitsluiten, afhankelijk van de conclusies die het trekt uit de studie van het bij hem ingediende dossier.

SECRETARIAAT

Zorgt voor alle verbindingen tussen de orgels. Functioneert als coördinator van het werk tussen commissie en commissies. Hij bewaart alle notulen en documenten die hem worden toegestuurd of die hij schrijft tijdens commissievergaderingen. Elke mail die hij ontvangt, behandelt hij de betrokkenen. De secretaris heeft een vervanger in geval van afwezigheid, die de bovenstaande taken op zich neemt en al het werk voor zijn dossiers doorgeeft aan het secretariaat.

BANKRELATIES COMMISSIE

De commissie onderhoudt contacten met bankbewaarders. Het vormt een database met alle diensten en voorwaarden die banken aan CIG’s verlenen. Ze streeft ernaar te onderhandelen over bepaalde collectieve voordelen voor GSCGI-leden. Tijdens conflicten tussen leden en bewaarbanken tracht zij via haar contacten dergelijke geschillen onder optimale voorwaarden op te lossen; in complexe gevallen legt het zijn conclusies en aanbevelingen voor aan de commissie, waaraan het periodiek rapporteert.

INTERNATIONALE BETREKKINGSCOMMISSIE

Het coördineert contacten met vergelijkbare organisaties in Europese en andere landen. Het ontwikkelt relaties met deze organisaties. Het bevordert de contacten tussen Zwitserse en buitenlandse managers.

VERORDENING COMMISSIE / ETHISCHE CODE

Het zet zijn taak voort om de regels en gebruiken van het CIG-beroep te ontwerpen en te formuleren. Het volgt de evolutie van de nationale en internationale wet- en regelgeving van het beroep. Het analyseert dossiers van niet-naleving van de regels van het handvest door GSCGI-leden en zendt zijn aanbevelingen naar de commissie. Zijn conclusies kunnen leiden tot de uitsluiting van een lid dat de « GSCGI CHARTER » niet respecteert.
Het werkt samen met elke toezichthoudende autoriteit om nieuwe wet- of regelgevingsnormen vast te stellen die van toepassing zijn op GSCGI-leden.

PR / RECLAMECOMMISSIE

De algemene taak van de commissie is om het beroep van CIG op het breedste niveau en met de middelen waarover zij beschikt, bekend, verspreid en vertrouwd te maken. Het streeft er met name naar om de banden tussen CIG samen te brengen en zoveel mogelijk te verbeteren. Om dit te doen, kiest het de media en de publicatiemiddelen die het het meest geschikt acht. Bovendien houdt zij toezicht op de reclame van de leden van de GSCGI die moeten voldoen aan het gebruik en de kwalitatieve principes die verenigbaar zijn met het CHARTER van de GSCGI.

REGIO’S COÖRDINATIECOMMISSIE

De commissie coördineert interregionale activiteiten en zorgt voor de coördinatie van evenementen en andere activiteiten die waarschijnlijk alle IGC’s op Zwitsers niveau interesseren.

« TECHNISCHE PROJECTEN » COMMISSIE

Deze commissie zet praktische concepten van collectief belang op die kunnen worden gepromoot en verspreid onder alle leden van de GSCGI. De praktische prestaties van deze commissie dienen als basisargumenten voor de PR / Reclame-commissie.